• wycieczka
 • jezioro
 • konie
 • bryczka
 • srodek
 • zima

 

 

 • 1 Definicje
 1. Akcje – łącznie oraz każda spośród 157 318 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych Spółki serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 2. Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
 3. Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
 4. KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. U. z 2019 r. poz. 505);
 5. Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
 6. Spółka – spółka pod firmą Agrofood Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowcu, ul. Słoneczna 2, 87-162 Grabowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154539, NIP: 8791005706, REGON: 870279043, kapitał zakładowy 1 573 180,00 zł (wpłacony w całości).

 

 

 • 2 Składanie Akcji w Spółce
 1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy pod adresem:
  Słoneczna 2, 87 – 162 Grabowiec, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9 do godz. 15.
 2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
 3. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
 4. a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;
 5. b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.
 6. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania.
 8. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wezwania.
 9. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:
 10. ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);
 11. wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);
 12. przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

 

 • 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji
 1. W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej zniszczeniem lub zagubieniem, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania.

 

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce Ogłoszenia dla Akcjonariusza.
 2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

1) Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2) Wzór oświadczenia czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;

 3) Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej;

4) Informacje związane z przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik nr 1 do Wezwania

 

_______, _________ 2021 r.

 

PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU

DOKUMENTU / ODCINKA ZBIOROWEGO* AKCJI SPÓŁKI

 

 

Dane Akcji:

Nazwa: Agrofood Spółka Akcyjna

(dalej jako „Spółka”)

Liczba: …………………….

Rodzaj i seria: akcje imienne serii ……

Wartość nominalna: 10,00 zł

Numery: od ………… do …………

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Firma spółki:……………………………………….

Adres: ……………………………………………

PESEL/ KRS:……………………………………………

 

Dokument akcji / odcinek zbiorowy akcji* Spółki został odebrany w dniu ……………………………………... w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

 

 

 

 

Za Spółkę: ______                                                                                 Za Akcjonariusza: ________

 

 

Załącznik nr 2 do Wezwania

 

_________, _______ 2021 r.

 

 

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/ Firma spółki*:………………………………

wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący:

Adres zamieszkania/ siedziby*: ……………………………………………

Adres do doręczeń*: ……………………………………………

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

____________

Akcjonariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Wezwania

 

________, _______2021 r.

 

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/ Firma spółki*:………………………………

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*: ……………………………………………

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*: ……………………………………………

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

____________

Akcjonariusz

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Wezwania

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

(Akcjonariusz)

 

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO"), Agrofood Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowcu  („Spółka") informuje niniejszym:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrofood Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowcu.
 2. Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwe są następujące dane kontaktowe
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę: Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, Spółka przekaże Pani/ Pana dane osobowe do podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych celem utworzenia rejestru akcjonariuszy;
 5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

1) osoby upoważnione przez Spółkę,

2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Spółkę umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,

3) podmioty, którym Spółka udostępniła dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

 1. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: Spółka będzie przechowywać dane osobowe do dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.
 3. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,

4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 1. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązany do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogu ustawowego, jest ono obligatoryjne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości utworzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 2. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: Spółka nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.